Covid-19: Støtte fra Oslo Kommune

Published by Oslo Business Region, 18 May 2020

Oslo kommune støtter næringslivet i Osloregionen gjennom flere initiativer. På denne siden finner du informasjon om fire relevante finansieringsmuligheter: Regionalt forskningsfond, Bedriftsintern opplæring, SmartOslo - Støtte for test- og utviklingsprosjekter og Regionalt innovasjonsprogram.

Oslo Kommune har en rekke nisje støtteordninger for byutvikling, frivillighet, kultur og miljø. Om disse områdene er interessante for din bedrift bør du sjekke ut denne oversikten på kommunens egne nettsider. Du kan også sjekke ut løpende utlysninger i flere regioner på Regionalforvaltning.no.

1. Regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond kan støtte innledende forskningsprosjekter for å løse regionale samfunnsutfordringer. Dette prosjektet kan dekke kostnader for å avklare om innovasjonen krever ytterligere forskning som kan bli finansiert av et hovedprosjekt.

Ett prosjekt kan få finansiering mellom 200 000 - 350 000 kroner som tilsvarer en støttegrad på 70%. Dette betyr at 30% av prosjektet må finansieres med egenkapital. Første runde av fondet er 15 MNOK. Andre runde (etter sommeren) er 20 MNOK. Varigheten av prosjektet er normalt mellom 2-6 måneder.

Målet for kvalifiseringsprosjektet er å definere forskningsutfordringer eller utviklingsbehov videre. Pengene kan brukes til å dekke kostnader for å definere forsknings- og utviklingsbehov. Dette er informasjon man bør avklare før man kan søke om andre forskningsmidler.


Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter med innovasjon, potensielt forskningsbehov samtidig som det løser regionale eller samfunnsmessige utfordringer. Bedriften må være relevant innen: Klima, miljø, energi, helse, omsorg, utdanning, teknologi og utvikling av byer / regioner. Selskapet må søke i den registrerte kommunen.


Hvordan skrive en god søknad:

- Vis tydelig samfunnsverdien av din løsning. Hvilke/hvilke samfunnsproblem/behov kan bedriften din være med på å løse.

- Forklar hvilke avklaringer selskapet har behov for

- Begrunn hvordan dere anser at prosjektet kan lede til et større forskningsprosjekt


Her kan du søke for Oslo.

Her kan du søke for Viken.


2. Bedriftsintern opplæring

Denne finansieringsordningen er rettet mot alle private organisasjoner med store omstillingsbehov og fare for permitteringer. Det gjelder ikke for organisasjoner finansiert av staten eller stiftelser. Bedriften må ha et behov for å utdanne ansatte. Dette er en ny ordning for selskaper som går gjennom store endringsprosesser og trenger å utdanne ansatte under endringen. Det kan være flere virksomheter som går sammen for å gi dette utdanningstilbudet.


Finansiering:

Ordningen kan finansiere opptil 400 000 kroner for opplæring og lønnskostnader til ansatte under opplæringen. Dette er en ordning for å unngå at ansatte blir permittert i en endringsprosess. Midlene kan ikke brukes på vanlige eller obligatoriske kurs. Omstillingskurset kan finansieres opp til 26 uker. Finansieringsgraden til prosjektet er 90%, noe som betyr at 10% må dekkes av egenkapital.


Hvordan skrive en god søknad:

- Få tydelig frem hvorfor det er behov for omstilling og hvordan det spesifikke kurset kan løse omstillingsbehovet.

- Beskriv hvordan dette kurset kan forhindre permittering i bedriften

- Ha en god og detaljert plan for kurset og gjennomføring


For mer informasjon og søknad se her.

3. Smart Oslo - Støtte for test- og utviklingsprosjekter (Oslo)

Denne støtteordningen er relevant for hubber å videreformidle spesifikt til selskaper som kan bidra til bedre byutvikling for Oslo kommune. Målet er å ha innovasjon og bedre inkludering av bedrifter så vel som flere arbeidsplasser og vekstbedrifter.


Hvem er dette for?

Virksomheter som har løsninger som kan brukes til byutvikling, mobilitet, bygninger, energisystemer og velferd kan få kommunen til å søke om midler til å teste og utvikle produkt sammen med kommunen. Kommunen kan søke om utvikling av nye produkter og tjenester sammen med næringsliv, forskning eller kunnskapssamfunn for å teste og demonstrere nye løsninger, produkter og tjenester.


Finansiering:

Søknadsbeløpene kan variere mellom 50 000 - 1 000 000. Støttegraden er 50%, noe som betyr at 50% må finansieres med egenkapital.


Mer informasjon her.

4. Regionalt innovasjonsprogram (RIP)

Om programmet

Regionalt innovasjonsprogram er et virkemiddel for innovasjons- og næringsutvikling i Hovedstadsregionen, som normalt administreres i fellesskap av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Regionalt innovasjonsprogram for Oslo 2020 er et virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i Oslo. Programmet skal bidra til:

· Styrking av innovasjonssystemet i Oslo

· Å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen

· Økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner

· Tilrettelegging for etablering og opprettholdelse av arbeidsplasser i hovedstadsregionen.


Det er utarbeidet egne retningslinjer for programmet. Aktuelle søkere til programmet oppfordres til å lese retningslinjene før det søkes, da disse bestemmer på hvilket grunnlag støtte kan gis (tildelingskriterier og krav til søknaden). Det kan søkes om midler til prosjekter som bidrar til å løse næringspolitiske utfordringer for Oslo, gitt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Les mer i retningslinjene for ordningen.


Hvem kan søke

Klynger og nettverk, innovasjonsmiljøer og næringslivsorganisasjoner kan søte om støtte.

Programmet vektlegger samarbeid mellom to eller flere av de nevnte aktørgruppene. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Oslo, men samarbeid med eksterne aktører er mulig. Større bedrifter kan inngå i prosjektene.


Utlysninger

Regionalt innovasjonsprogram har normalt utlysninger på høsten hvert år. I forbindelse med Korona utbruddet har Oslo Kommune hatt en ekstraordinær utlysning utløpt 25 mai spesifikt for private innovasjonsmiljøer. Det er forventet en ny utlysning i høst. Følg med på utlysninger ved å bruke linkene under.


Her vil regionalt innovasjonsprogram utlyses.