Covid-19: Finansieringsstøtte for innovasjons hubber

Published by Oslo Business Region, 08 May 2020

Her finner du initiativer som er relevante for inkubatorer, akseleratorer, coworking og andre typer bedrifter som samler og støtter oppstarts- og vekstselskaper i Oslo i forbindelse med Covid-19 pandemien. Vi samarbeider med Oslo kommune, Innovasjon Norge, Investinor, Siva og Norges forskningsråd for å kontinuerlig holde informasjon oppdatert om forskjellige finansieringskilder som kan være relevante.


1. Smart Oslo - Støtte for test- og utviklingsprosjekter (Oslo)

Denne støtteordningen er relevant for hubber å videreformidle spesifikt til selskaper som kan bidra til bedre byutvikling for Oslo kommune. Målet er å ha innovasjon og bedre inkludering av bedrifter så vel som flere arbeidsplasser og vekstbedrifter.


Hvem er dette for?

Virksomheter som har løsninger som kan brukes til byutvikling, mobilitet, bygninger, energisystemer og velferd kan få kommunen til å søke om midler til å teste og utvikle produkt sammen med kommunen. Kommunen kan søke om utvikling av nye produkter og tjenester sammen med næringsliv, forskning eller kunnskapssamfunn for å teste og demonstrere nye løsninger, produkter og tjenester.


Finansiering:

Søknadsbeløpene kan variere mellom 50 000 - 1 000 000. Støttegraden er 50%, noe som betyr at 50% må finansieres med egenkapital. Mer informasjon her.

2. Bedriftsintern opplæring

Denne finansieringsordningen er rettet mot alle private organisasjoner med store omstillingsbehov og fare for permitteringer. Det gjelder ikke for organisasjoner finansiert av staten eller stiftelser. Bedriften må ha et behov for å utdanne ansatte. Dette er en ny ordning for selskaper som går gjennom store endringsprosesser og trenger å utdanne ansatte under endringen. Det kan være flere virksomheter som går sammen for å gi dette utdanningstilbudet.


Finansiering:

Ordningen kan finansiere opptil 400 000 kroner for opplæring og lønnskostnader til ansatte under opplæringen. Dette er en ordning for å unngå at ansatte blir permittert i en endringsprosess. Midlene kan ikke brukes på vanlige eller obligatoriske kurs. Omstillingskurset kan finansieres opp til 26 uker. Finansieringsgraden til prosjektet er 90%, noe som betyr at 10% må dekkes av egenkapital.


Hvordan skrive en god søknad:

- Få tydelig frem hvorfor det er behov for omstilling og hvordan det spesifikke kurset kan løse omstillingsbehovet.

- Beskriv hvordan dette kurset kan forhindre permittering i bedriften

- Ha en god og detaljert plan for kurset og gjennomføring


For mer infomasjon og søknad se her.

3. Regionalt innovasjonsprogram (RIP)

Om programmet

Regionalt innovasjonsprogram er et virkemiddel for innovasjons- og næringsutvikling i Hovedstadsregionen, som normalt administreres i fellesskap av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Regionalt innovasjonsprogram for Oslo 2020 er et virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i Oslo. Programmet skal bidra til:

· Styrking av innovasjonssystemet i Oslo

· Å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen

· Økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner

· Tilrettelegging for etablering og opprettholdelse av arbeidsplasser i hovedstadsregionen.


Det er utarbeidet egne retningslinjer for programmet. Aktuelle søkere til programmet oppfordres til å lese retningslinjene før det søkes, da disse bestemmer på hvilket grunnlag støtte kan gis (tildelingskriterier og krav til søknaden). Det kan søkes om midler til prosjekter som bidrar til å løse næringspolitiske utfordringer for Oslo, gitt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Les mer i retningslinjene for ordningen.


Hvem kan søke

Klynger og nettverk, innovasjonsmiljøer og næringslivsorganisasjoner kan søte om støtte.

Programmet vektlegger samarbeid mellom to eller flere av de nevnte aktørgruppene. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Oslo, men samarbeid med eksterne aktører er mulig. Større bedrifter kan inngå i prosjektene.


Utlysninger

Regionalt innovasjonsprogram har normalt utlysninger på høsten hvert år. I forbindelse med Korona utbruddet har Oslo Kommune hatt en ekstraordinær utlysning utløpt 25 mai spesifikt for private innovasjonsmiljøer. Det er forventet en ny utlysning i høst. Følg med på utlysninger ved å bruke linkene under.


Her vil regionalt innovasjonsprogram utlyses.

4. Kompensasjonsordning for næringslivet

Under corona-pandemien har myndighetene kommet med reguleringer som påvirker næringslivet. Kompenassjonsordningen er rettet mot å dekke faste kostnader for selskaper som har opplevd drastisk omsetningsfall grunnet korona.

Krav:

- Norske selskaper som er skatteregistrert i Norge.

- Selskapet må være registrert før 01.03.20

- Må ha ansatte. unntatt enkeltpersonsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og delt ansvarlig selskap (DA).

- Ikke i konkursprosess eller konkurs

- Mistet omsetningen 20% i mars, 30% for april eller mai

- Har faste uunngåelige kostnader

Med faste kostnader menes kostnader som ikke kan unngås som for eksempel husleie, strøm, vann, forsikring, leie av utstyr eller rentekostnader minus renteinntekter. Kostnadene må være beregnet per måned og må evt. periodiseres om faste kostnadene går over flere måneder.


For mer informasjon og søknad kan du lese her.

5. Investinor

Investinor tildeles 1 000 000 000 kroner fra regjeringen for investeringer i presåkorn fase, såkorn fase og vekst / venture fase i tillegg til 142 000 000 NOK for fond og matching av investeringer. Målet er å investere i oppstart, skalering og vekstbedrifter med kapital, kompetanse og nettverk for å øke verdiskapingen i Norge. Investinor investerer gjennom tredjepart og har følgende investeringsmuligheter for deg som investerer i innovasjons- og vekstbedriftene.

a) Presåkorn investeringer som går gjennom fond, lag og engleinvestorer

Bedriftene som mottar investeringene må være i tidlig fase og ha et internasjonalt vekstpotensial. Teamet for fondsforvaltning bør ha erfaring med å styre investeringer på 1 000 000 - 6 000 000 kroner. Investeringsbeløpet fra Investinor i dette stadiet er normalt 10 000 000 - 50 000 000 kroner.


b) Såkorn investeringer

På dette stadiet investerer Investinor 50 000 000 -100 000 000 kroner gjennom fond og kapitalforvaltere.


c) Venture og fondsinvesteringer

Dette er indirekte investeringer gjennom fonds- og fondsforvaltere. Etablerte fond og første gangs fondsforvaltere er i målgruppen. Dette er for fond med mål å skaffe mellom 150 000 000 - 1000 000 000 kroner eller mer. Det typiske beløpet Investinor investerer i disse fondene er 100 000 000 - 200 000 000 i en venturefase.


d)
Matchende kapital

Hvis du investerer i et selskap, har Investinor matchende midler i kommersialiseringsfase (2 500 000 NOK) og vekstfase (10 000 000 - 80 000 000 NOK).

Evaluering og krav til godkjenning:

Alle sektorer kan søke og Investinor kan maksimalt ha 49% eierskap i et fond eller investeringsselskap per runde. De leter etter god investeringserfaring, kompetanse, nettverk og evne til å tiltrekke seg privat kapital. Investorer og fond med erfaring i aktivt og støttende eierskap.

Mer informasjon:

Investinors verktøykasse for presåkorn, såkorn og venture er nå klar!

Investinor utvider verktøykassen.

Trenger du råd under Covid-19?

Oslo Business Region samarbeider tett med Oslo kommune for å gi nøyaktig og relevant informasjon. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål.

Kontakt vår rådgiver marinette@obr.no