Covid-19: Finansiering for startups i kommersialiseringsfase

Published by Oslo Business Region, 08 May 2020

Her finner du samlet informasjon og retningslinjer for startup finansiering i kommersialiseringsfasen. Vi jobber tett med Innovasjon Norge, Investinor, Oslo kommune og Norges forskningsråd for kontinuerlig å oppdatere informasjon og gi startups finansieringsråd.

Investinor - Matching av investorkapital

Hva:

Investinor kan matche investeringen fra andre kvalifiserte og ledende investorer i et område mellom 2,5 MNOK - 10 MNOK. Investoren må ha god erfaring med utvikling, resultater og god finansieringsevne. Investinor vil være aktiv i utviklingen av selskapet.

Målgruppe:

Investinor investerer i erfarne og dyktige ansatte med unik teknologi og forretningsmodell. Bedriften må ha stor internasjonal markedspotensiale.

Mer informasjon her.

Regionalt forskningsfond (Oslo og Viken)

Regionalt forskningsfond kan støtte innledende forskningsprosjekter for å løse regionale samfunnsutfordringer. Dette prosjektet kan dekke kostnader for å avklare om innovasjonen krever ytterligere forskning som kan bli finansiert av et hovedprosjekt.

Ett prosjekt kan få finansiering mellom 200 000 - 350 000 kroner som tilsvarer en støttegrad på 70%. Dette betyr at 30% av prosjektet må finansieres med egenkapital. Første runde av fondet er 15 MNOK. Andre runde (etter sommeren) er 20 MNOK. Varigheten av prosjektet er normalt mellom 2-6 måneder.

Målet for kvalifiseringsprosjektet er å definere forskningsutfordringer eller utviklingsbehov videre. Pengene kan brukes til å dekke kostnader for å definere forsknings- og utviklingsbehov. Dette er informasjon man bør avklare før man kan søke om andre forskningsmidler.

Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter med innovasjon, potensielt forskningsbehov samtidig som det løser regionale eller samfunnsmessige utfordringer. Bedriften må være relevant innen: Klima, miljø, energi, helse, omsorg, utdanning, teknologi og utvikling av byer / regioner. Selskapet må søke i den registrerte kommunen.


Hvordan skrive en god søknad:

- Vis tydelig samfunnsverdien av din løsning. Hvilke/hvilke samfunnsproblem/behov kan bedriften din være med på å løse.

- Forklar hvilke avklaringer selskapet har behov for

- Begrunn hvordan dere anser at prosjektet kan lede til et større forskningsprosjekt

Her kan du søke for Oslo.

Her kan du søke for Viken.

Norges forskningsråd

Forskningsrådet har økt den økonomiske støtten med ytterligere 250 MNOK.

Målgruppe:

Bedrifter som trenger forskning for å utvikle nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan få midler til forskning og rådgivning fra norsk forskningsråd. Forskningsrådet støtter forsknings- og innovasjonsaktiviteter med mål om å skape ny kunnskap. Dette er både for små og større selskaper. Selskapet må være registrert i Norge og ha sin virksomhet her.


a) Innovasjonsprosjekt for næringslivet

Virksomheten må ha en unik ide om nytt produkt, tjeneste eller løsninger som krever et forskning og utviklingsprosjekt med behov for forskning. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for ny kunnskap og nye tilgjengelige løsninger.

Beløp: 2 000 000 - 16 000 000 kroner

Periode: 24-48 måneder

Finansieringsgrad: 26-80%

Innovasjonsprosjektet krever minimum en prosjektpartner. Dette kan være en forretningspartner eller en forskning og utvikling institusjoner (FoU). Forskningsrådet stiller visse krav til samarbeidspartnere. De kan du lese mer om her. Finansieringen dekker kostnader til forskning for de FoU-institusjonene som selskapet samarbeider med. Forskningsresultatene eies av virksomheten som søker om innovasjonsprosjektet.

Les mer om Innovasjonsprosjekt for næringslivet her.


b) Doktorgradsprosjekt i næringslivet:

Dette prosjektet er mellom en næringsliv- og utdanningsinstitusjon. Det er bedriften i næringslivet som søker. Prosjektet fokuserer på et forskningsspørsmål relevant for virksomheten. Virksomheten trenger minimum 2 personer som er 100% ansatt der den ene er ph.d.-kandidaten tilhørende utdanningsinstitusjonen. Det må være et nytt prosjekt og kan ikke støtte et pågående doktorgradsprosjekt. Virksomheten er ansvarlig for finansiering av prosjektet og trenger en prosjektleder som setter av tid til prosjektet. Utdanningsinstitusjonen er pålitelig for kvaliteten på forskningen. Det må være en doktorgradskandidat som er tildelt forskningsprosjektet.

Periode: 36 måneder (innen 3-4 år)

Finansieringsgrad: 50% av prosjektet.

Finansiering kan dekke lønnskostnader for ph.d. kandidat, prosjektleder, FoU-kostnader, andre kostnader som veiledning, utstyr, driftskostnader.

Les mer om Doktorgradprosjekt i næringslivet her.


Hva bør du tenke på før du søker?:

- Sjekk kunngjøringer på Forskningsrådets nettsider. Se på prosjekter som har blitt akseptert tidligere slik at du avklarer om det finnes eksisterende forskning som er nødvendig for selskapet ditt. Disse kan du finne i prosjektbanken.

- Fokus på innovasjon, markedsbehov og gode FoU-partnere. FoU-partnerne er svært viktige. Hvem er samarbeidspartneren, hvorfor er akkurat disse viktige for dette prosjektet og oppfyller de alle kriterier til Forskningsrådet?

Skattefunn

Skattefunn finansierer 19% av dokumenterte forsknings- og utviklingskostnader. 19% av FoU-kostnadene du får tilbake gjennom reduksjon av skatten eller får finansieringen betalt som midler. Selskapet må være norskregistrert og skattepliktig. Selskapet trenger ikke å være i en en skattebetalende situasjon, og kan dermed også tilbakebetalt 19% av FoU kostnadene. Dette er et alternativ for alle bransjer og er en rettsbasert ordning. Skattefunn er dermed en god ordning som kan kombineres med andre tilskudd.

Målgruppe:

Alle norske skatteregistrerte selskaper med konkrete prosjekter for innovativ utvikling (nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsprosesser) med en teknologisk utviklingsprosess. Du må ikke være skattepliktig for å søke.


Hvordan skrive en god søknad:

- Ha tydelig fokus på den tekniske utviklingen, og forklar hvorfor denne utviklingen kompleks

- Kategorier de tekniske aktivitetene og vis en klar tidslinje for gjennomføring

- Prosjektet du søker støtte om er et tidsbegrenset utviklingsprosjekt og kan ikke være standard drift

- Skattefunn dekker kun kostnader til teknisk utvikling. Dette inkluderer ikke andre kommersielle kostnader.Forsikre deg om at den tekniske kunnskapen og aktivitetene er godt beskrevet.

- Få tydelig frem hvordan utviklingsprosjektet gir selskapet ditt et kommersielt fortrinn i bransjen og skiller deg fra konkurrenteneSøknader vurderes kontinuerlig. Siste dato for å få et prosjekt godkjent for inneværende år er 1. september. Les mer om ordningen og hvordan du søker her.

Innovasjon Norge

a) Kommersialisering fase 1

Målgruppe:

Oppstartselskaper i tidlig fase av utvikling og kommersialisering. Du har gjort tilstrekkelige undersøkelser av markedet og kan bevise at det er et behov for produktet i markedet. Helst har du allerede fått finansieringen av markedsavklaring tilskuddet fra Innovasjon Norge. Denne finansieringen er for selskaper med høy innovasjonsgrad, stort potensial for internasjonal verdiskaping. Prosjektet må ha potensial til å vokse, men er i en tidlig fase der det er en stund før løsningen/produktet er klar for markedet. IN kan være med på å finansiere risikoen i denne tidligfasen. Dersom man allerede har betalende kunder og anses å kunne tilbakebetale et oppstartslån bør man heller søke om lån. Hvis du har et lengre teknisk utviklingsløp før du kan få betalende kunder kan kommersialsieringstilskudd være riktig å søke.

Hva:

Innovasjon Norge støtter opptil 750 000 kroner og maksimalt 75% av kommersialiseringsfase 1-prosjektet. Dette betyr at du må ha 25% privatfinansiering / egenkapital. Midlene kan brukes til utvikling av produkt / tjeneste, design, IPR, testing og samarbeid med pilotkunder. Direkte salgskostnader kan ikke dekkes i denne fasen. Det er mulig å finansiere noe lønn, men i hovedsak skal utvikling av produkt dekkes av midlene. Midlene kan ikke brukes til å dekke kostnader som er utestående før prosjektet er godkjent av Innovasjon Norge.

Hvordan skrive en god søknad:

- Vis det klare potensialet for vekst og hvorfor selskapet ditt er innovativt på globalt nivå.

- Beskriv kompleksiteten i utviklingen og hvorfor Innovasjon Norge er viktig for at dette prosjektet skal lykkes.

- Hva gjør bedriften din unik når det gjelder forretningsmodell og teknologi?

- Fremhev kompetanse i teamet og det profesjonelle styret

- Vis potensialet og risikoen involvert i prosjektet for at Innovasjon Norge sine midler skal ha en utløsende effekt.


For mer informasjon og søknad klikk her.


b) Kommersialisering fase 2


Målgruppe:

Startups med høyt innovasjons- og internasjonalt vekstpotensial som har startet utviklingen og helst allerede søkt om kommersialiseringsfase 1. Kommersialiseringsfase 2 er tilsvarende kommersialiseringsfase 1 (se info om fase 1). I fase 2 begynner selskapet å gå over i den siste delen av den tekniske utviklingsfasen. Hvis produktet ditt er ferdig og du er i en salgsfase, er oppstartslån løsningen å søke på. Dersom det fortsatt gjenstår en del utvikling anbefales det å søke kommersialiseringsfase 2.


Hva:

Maksimalt 750 000 kroner med en støttegrad på 75%, noe som betyr at bedriften din trenger 25% dekket gjennom egenkapital.

For mer informasjon og søknad klikk her.

Råd:

Se de samme tipsene som står under kommersialiseringsfase 1. I tillegg bør du være tydelig på hva du har utviklet så langt og hva som gjenstår.


c) Oppstartslån


Målgruppe:

Oppstartslån er for startups med høy innovasjon og internasjonalt vekstpotensial. Løsningen er tilnærmet salgbar og selskapet jobber mot å få de første betalende kundene. Oppstartslån er en god mulighet når selskapet trenger en høyere grad av finansiering, du har investorer om bord og klarer å betale tilbake etter 4 år. Selskapet må være yngre enn 5 år og kunne dokumentere betalingsvillighet i markedet.


Hva:

Maks 2 400 000 kroner i lån. Støttegrad er 75%. Bedriften din trenger 25% egenkapital (600 000 NOK) og garanterer en risiko for 10% lånet (240 000 NOK). Lånet er uten renter på 2,5 år, etter det en rente på 4,2% p.a. Etter fire år må lånet betales tilbake fullt ut. Lånet blir utbetalt parallelt med egenkapitalen. Lånet krever at det ikke er betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist. Hvilke aktiviteter du ønsker å finansiere er fleksible i et lån.

Har du allerede fått et lån, kan du søke om et økt beløp samlet på 2 400 000 kroner. Dette krever en ny søknad med 10% kausjon og aksept på ny søknad.


Hvordan skrive en god søknad:

- Tydelig beskriv hvorfor er din bedrift / løsning er nyskapende, sammenlign med andre alternativer / konkurrenter over hele verden

- Lag en god plan for skalering av virksomheten

- Vis at selskapet ditt har gode investorer som potensielt kan følge opp investeringer

- Vis hvordan selskapet ditt vil tjene penger og at du er i stand til å betale tilbake


For mer informasjon klikk her.


d) Forstudie

I forkant av et innovasjonsprosjekt eller innovasjonskontrakt er det ofte behov for en forstudie. Målet å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. Formålet med et forstudie er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forstudien gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt. Midlene til forstudie kan ikke finansiere forskning og utviklingskostnader.

Hva:

Forstudiet kan finansieres fra Innovasjon Norge med opptil 1 million kroner. Støttegraden er 70%. Du må derfor dekke 25% med egne midler.

Midlene kan dekke kostnader til økt kunnskapsgrunnlag, nettverksbygging og markedsarbeid for å finne riktige samarbeidspartnere og pilotkunder og danne avtaler for samarbeid. I tillegg kan midlene finansiere innsikt av kundebehov, betalingsvilje, markedsstrategi og tekniske forutsetninger. Du kan også dekke avklaringer av investeringsbehov for hovedprosjetet og planer for immaterielle rettigheter. Vis konkret hva som er behovet dere må avklare i søknaden.


For mer informasjon klikk her.


e) Innovasjonskontrakt

Hva:

Innovasjon Norge kan støtte mellom 20-80% avhengig av kombinasjon av tilskudd og lån. Innovasjonskontrakt finansierer kostnader tilknyttet testing, strategiutvikling og implementering.

Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter i alle vekststadier kan få en innovasjonskontrakt med en eller flere pilotkunder. Risikoen i samarbeidsprosjektet er så stor at finansiering fra Innovasjon Norge er nødvendig for at prosjektet skal lykkes. Selskapet må ha et internasjonalt potensial og prosjektet har fokus på kommersialisering, skalering og vekst. Samarbeidet med pilotkunden er avgjørende for kommersiell suksess. Innovasjonskontraktprosjektet må ha kommersiell verdi utover pilotkunden i prosjektet.

Pilotkunden(e) kan være norske eller internasjonale og må å bidra med egne ressurser. De må bidra med minimum 20% av de totale prosjektkostnadene. Dette bidraget kan være tid og økonomiske ressurser. Tid er spesielt viktig for å teste, dele kunnskap, definere behov og spesifikasjoner.

Hvordan skrive en god søknad:

- Beskriv hvorfor akkurat disse pilotkundene er essensielle for utviklingen og hvordan de kan gi unik tilgang til internasjonale nettverk, strategiske partnere og ny kompetanse.


Klikk her for mer informasjon og søknad.


f) Ekstraordinær innovasjonstilskudd for 2020

Hva:

Finansieringsgrad mellom 20-80% avhengig av hvilke kostnader som skal finansieres. Det kan være en kombinasjon av tilskudd og lån. I denne ordningen beskriver man hvilke aktiviteter og kostnader bedriften har. Deretter vil Innovasjon Norge vil finne hvilke aktiviteter de kan finansiere og hvordan de kan finansiere dette i en kombinasjon av lån og tilskudd. Husk at alle tilskuddsordninger er basert på reelle kostnader og behov, og at disse må dokumenteres underveis og i slutten av prosjektet.


Målgruppe:

Bedrifter med høyt innovasjons- og vekstpotensial. Selskapet må ha et innovasjonsprosjekt med nasjonalt og helst internasjonalt potensial. Små og mellomstore selskaper er prioritert. Det kan åpnes for større selskaper, spesielt hvis de samarbeider med SMB og skaper positive effekter for SMB. Prosjektene er fokusert på miljø- og samfunnsutfordringer, og innovasjonen må ha høy verdi for samfunnet.


Finansiering av kostnader relatert til:

- Strategiutvikling (finansiering av konsulent) (opptil 50% støtte)

- Innovasjonsaktiviteter

- FoU-aktiviteter (opptil 45% støttegrad)

- Investeringer av utstyr (opptil 20% støttegrad)

- Implementering av nye produksjons- og organisasjons/distribusjons metoder (opptil 50% støttegrad)

Innovasjonsprosjektet må utvikle eller forbedre et nytt produkt, prosess eller tjeneste. Aktiviteter knyttet til å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger kan finansieres. Ingen ordinære driftskostnader dekkes. Denne støtten kan ikke finansiere allerede eksisterende aktiviteter som helt eller delvis er fullført.


Hvordan skrive en god søknad:

- Vis tydelig ambisjon, innovasjonsgrad og internasjonalt potensiale

- Ha en klar, realistisk og detaljert plan

- Få frem hvordan din bedrift skaper verdi og fokuserer på bærekraft

- Vis tydelig hvorfor løsningen eller produktet ditt er helt unikt i verdenssammenheng

- Beskriv de ansattes kompetanse og hvorfor denne kompetansen er riktig for selskapets vekst.


Klikk her for mer informasjon og søknad.

Trenger du råd under Covid-19?

Oslo Business Region samarbeider tett med Oslo kommune for å gi nøyaktig og relevant informasjon. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål.

Kontakt vår rådgiver marinette@obr.no