Disse bylivsaktørene fikk støtte i andre runde av ReStartOslo 2021

Published by Oslo Business Region, 13 September 2021

Tusen takk til alle som sendte inn søknader i andre runde av RestartOslo 2021. Vi mottok 48 søknader, og Oslo kommune har nå tildelt 19 av disse nesten 6 mill.kr.

Hvorfor tilskuddsordningen ReStartOslo 2021? Handels-, service- og serveringsnæringene, som er en viktig del av bylivet, har som følge av korona-pandemien vært hardt rammet det siste året. Byrådet ønsker å bidra til økt byliv og en styrket handels-, service og serveringsvirksomhet.

Ved søknadsfristen utløp var det innkommet 84 søknader med en samlet sum på ca. 47 mill. kroner. På grunn av mengden søknader, og begrenset restpott til fordeling, har det vært nødvendig med en streng prioritering. Det er i prioriteringen av tiltak lagt til grunn en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å oppfylle byrådets formål og overordnede føringer for utlysingen.

Søknadene er behandlet og prioritert basert på tildelingskriteriene som kommer fram av retningslinjene og utlysningen. Det er lagt vekt på tiltakets art (prosjektide), forventet effekt av tiltaket for virksomhetene, for bylivet og bruken av byrommene og gjennomføringsevnen hos søker Prioriteringen er i hovedsak foretatt av fagekspertise i Oslo Business Region på oppdrag fra byrådsavdelingen. Endelig beslutning er gjort av Oslo kommune, avd. Byråd for Næring og Eierskap.

Basert på dette innstilles 19 søknader jf. tabell 1.2 og 1.3. på tildeling av til sammen 5 931 200 kroner.

Alle som søkte skal ha mottatt et brev med informasjon inkl. om hvorfor de fikk, eventuelt ikke fikk, tilskudd.