Tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo som følge av Covid-19

Oslo Innovation Week Damian Heinisch21

Published by Oslo Business Region, 08 June 2020

Oslo kommune har opprettet et nytt tilskudd til profilering av Oslo som følge av Korona-epidemien. Målet for tilskuddet er en nasjonal promotering av Oslo som et trygt reisemål og bidrar til økt og trygt bruk av byens opplevelsestilbud. Dette inkluderer øke byens tilbud innen reiseliv, handels- og servicetilbud. Les mer om denne nye ordningen her.

1. Formål

Innvilget tilskudd skal bidra til økt aktivitet og en generell profilering av Oslo som en trygg og attraktiv reiselivsdestinasjon. Alle tiltak skal ivareta de til enhver tid gjeldende retningslinjer relatert til smitteverntiltak knyttet til korona-epidemien. Det kan gis tilskudd til:

· Nasjonal profilering av Oslo som trygt reisemål
· Tiltak som bidrar til økt aktivitet og fremmer bruk av byens opplevelsestilbud og attraksjoner.
· Tiltak som bidrar til økt bruk av byens reiseliv, handels- og servicetilbud

2. Målgruppe

Tilskudd kan gis til virksomheter lokalisert i Oslo kommune.

3. Økonomiske rammer

Den økonomiske rammen for utlysingen følger av Oslo bystyres budsjettvedtak for revidert budsjett for 2020. Byrådets foreslåtte ekstraordinære tilskudd avsetning på 10 mill. Det kan søkes på hele eller deler av tilskuddsrammen.

4. Vilkår for tilskudd – aktuelle støttemottakere, tiltak og formål

Tilskudd gis ut fra en samlet vurdering basert på punkt 1 og 4. Ved vurderingen skal det legges vekt på faglig nivå og at tiltaket vil bidra til å oppfylle byrådets målsetting med utlysningen.

Ved tildeling av tilskudd vektlegges følgende:

a) at tiltaket fremmer profilering av Oslo by
b) at tiltaket bidrar til at innbyggere og besøkende får lett tilgjengelig informasjon
c) at tiltaket bidrar/ stimulerer til trygg bruk av byens attraksjoner og arrangementer
d) at tiltaket bidrar/ stimulerer til økt bruk av byens reiseliv, handels- og servicetilbud
e) andre tiltak som kan tenkes å fremme formål i punkt 1.

Det gis ikke tilskudd til:

a) Tiltak som åpenbart ikke dekker formålet i punkt 1,
b) Tiltak som har funnet sted.

5. Søknadsfrist og innsending av søknad

Søknadsfrist er 15.06.2020. Søknad sendes: post@oslobusinessregion.no og merkes: Søknad om tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo som følge av Korona-epidemien. Søknad blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

6. Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som søker eller den som har myndighet til å forplikte vedkommende søker. Søknaden skal inneholde/vedlegges følgende:

a) Søknadsbeløp
b) Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.
c) Informasjon om de ansvarlige og oversikt over medvirkende.
d) Budsjett med finansieringsplan - budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og forventede inntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse.
e) Andre opplysninger som søker mener er viktig for behandling av søknaden.

Ut over punktene over skal det fremgå av søknaden at tilskuddet har en utløsende effekt/ addisjonalitet. Det innebærer at tilskuddet fra kommunen skal være avgjørende for at prosjektet blir gjennomført. Ved behandling av søknad vil det vurderes om støtten er helt avgjørende for å sette i gang en aktivitet, eller hvis den ikke er det; hvordan støtten kan bidra til å forbedre, framskynde eller akselerere aktiviteten.

7. Vilkår for tildeling av tilskudd

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

a) Det skal fremkomme tydelig i profileringen eller ved annen kunngjøringsform at tiltaket er støttet av Oslo kommune.
b) Tilskudd skal ikke benyttes til ordinær drift,
c) Kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden,
d) krav om rapportering og regnskap, jf. pkt.9. Det stilles krav om separate regnskap av hensyn til reglene om statsstøtte.

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor.

8. Utbetaling av tilskudd

Kommunen utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt eller påkrevet dokumentasjon for utbetaling ikke er innsendt innen fastsatt frist i tilsagnsbrev.

9. Rapport og regnskap

Prosjektrapport og -regnskap for bruk av tilskuddet skal innsendes senest seks - 6 - uker etter at tiltaket er avsluttet. Krav til rapport og regnskap følger av de til enhver tid gjeldende overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune, herunder instruks for utforming av tilskuddsordninger i kommunen og de bestemmelser som fremgår av kommunens årlige økonomireglement.

10. Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

11. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet - eller deler av det - ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

12. Saksbehandling og klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader utgjør enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal skje skriftlig og være begrunnet. Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen skal begrunnes.