Are you our new Communications & Public Relations Manager?

Adobe Stock 300143961

Published by Oslo Business Region, 29 March 2022

How about spending the next years building Oslo’s reputation as a startup and business friendly city through communication, placemaking and PR? You will collaborate with Norwegian scaleups, industry clusters and incubators to mention a few, driven by making the world a better place. Our international network of journalists, sustainability experts and investors will be part of your weekly conversations. The deadline to apply is 20 April.

About us

We support and build the startup ecosystem to help create more startups and growth companies. We collaborate with local stakeholders to attract investments and talent to Oslo, promote Oslo as a great city to start and build a business, give information about opportunities and players, and build bridges between growth companies and the City of Oslo. Oslo Business Region AS is owned and funded by the City of Oslo.

We manage many projects every year, and as head of communication you’ll be working with a lot of them. Currently these are some of the projects our team is working on: developing a sandbox for startups in collab with a renowned international museum, Talent Attraction forum, activities at Berlin.Hub in June, Oslo Innovation Week 2022, build our database of startups on Dealroom, prepare for our biggest benchmark – State of the City 2022, promote our new Oslo startup events calendar, and we just had a journalist visiting from Chicago.

The role

You know how to connect a good story from our strategy, what is happening in the startup ecosystem and global trends. The role is twofold. You will have the overall responsibility for our corporate communication – making sure our insight is read, we are visible in the right channels and our events attended by various target groups. You will manage different processes and projects at the same time. Secondly you will build the Oslo brand, mainly through PR and international media. Always in collaboration with our stakeholders. You will be managing our international network of journalists and host press delegations.

The position is a 100% full-time contract. You have a minimum 5 years of relevant work experience and good results. Excellent communication skills in English are required and Norwegian is a big bonus. You are organized and know how to manage a budget. Some traveling is part of the role. And not least, you get things done.

The startup ecosystem develops at a fast pace, we’re a small team and flexibility in regards to tasks is needed. Your role won’t change drastically overnight of course, and it will still be within the same scope as above.

Our culture

A week at Oslo Business Region is never the same, and you will meet a lot of people in different roles. We are a team of 10 people from 5 countries. Our organization has ambitious goals, and we collaborate to reach them together. We often pitch ideas, and you are part of the decision-making when choosing activities. We are a friendly and dynamic team passionate about what we do. We have flexible working hours, travel insurance & pension 5%, and are based in the city center of Oslo.

“Working at Oslo Business Region is a unique opportunity to be creative, working together with Norwegian and international partners in a space between the public and private. I meet and work with hundreds of amazing people all working towards the same goal.”
– Tom Miskin, Project Lead Oslo Innovation Week and Nordics
“In my job I get challenged every day working with different tasks, responsibilities, and meetings. Oslo has one of the fastest growing startup ecosystems in Europe, and to take part in the work on building and developing the city’s startup scene is very engaging!”
– Tonje Ørnholt, Growth and Investment Manager

Get in touch!

Send CV and cover letter to Siw Andersen, CEO of Oslo Business Region siw@oslobusinessregion.no.
For questions, contact 99721004 (send a SMS if I don’t pick up).
The deadline to apply is 20 April, and do not hesitate to let me know you’re interest before.

Er du vår nye Communications & Public Relations Manager?

Vil du være med å bygge Oslo sitt startup økosystem og omdømme som en relevant og attraktiv startup- og næringsvennlig by gjennom kommunikasjon, placebranding og PR? Du vil samarbeide med ambisiøse, norske vekstbedrifter (scaleups), næringsklynger og inkubatorer for å nevne noen, som alle jobber med å løse globale utfordringer. I løpet av en uke kommer du til å ha dialog, møter og prosjekter med internasjonale journalister, bærekraftseksperter og investorer.

“Å jobbe i Oslo Business Region gir meg en unik mulighet til å være kreativ og samarbeide med norske og internasjonale partnere i en offentlig-privat setting. Jeg møter og jobber med hundrevis av spennende folk, som alle jobber mot samme mål.”

Tom Miskin, Prosjektleder for Oslo Innovation Week og nordiske prosjekter

Om oss

Oslo Business Region støtter og bygger startup økosystemet i Oslo for å bidra til at flere oppstartsbedrifter og vekstbedrifter lykkes. Vi samarbeider med lokale interessenter for å tiltrekke investeringer og talent til Oslo, promoterer Oslo som et bra sted å starte og bygge selskap, gir informasjon om muligheter og aktører, og bygger bro mellom vekstbedrifter og Oslo kommune. Oslo Business Region AS er eid og finansiert av Oslo kommune.

Vi leder en rekke prosjekter hvert år, og som leder for kommunikasjon vil du være involvert i de fleste. Dette er noen av prosjektene teamet jobber med akkurat nå: utvikle en “sandkasse” for oppstartsbedrifter i samarbeid med en renommert internasjonalt museum, Talent Attraction forum, aktiviteter på Berlin.Hub i juni, Oslo Innovation Week 2022, bygger opp vår database av startups på Dealroom, planlegger en av våre største benchmarks - State of the City 2022, promotere vår nye Oslo startup events kalender, og vi hadde nettopp en journalist på besøk fra Chicago.

Rollen

Du vet hvordan du kobler en god story ut fra vår strategi, det som rører seg på startup scenen og globale trender. Rollen er todelt. Du vil få det overordnede ansvaret for vår bedriftskommunikasjon - påse at all innsikten vi har blir lest, vi er tilstede i de riktige kanalene og at våre arrangementer er fyllt opp av deltakere fra en rekke ulike målgrupper. Du vil lede ulike prosesser og prosjekter samtidig. For det andre så vil du bygge Oslo sitt brand gjennom PR og internasjonal presse. Alltid i samarbeid med våre interessenter. Du vil bygge vårt internasjonale nettverk av journalister og arrangere pressebesøk.

Stillingen er en 100% fulltidsstilling. Du har minimum 5 års relevant erfaring og kan vise til gode resultater. Det kreves gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, og norsk er en stor fordel. Du er meget organisert og vet hvordan du håndterer et budsjett. Noe reising er påkrevet i stillingen. Og ikke minst - du får ting gjort.

Startup økosystemet utvikler seg meget raskt, vi er et lite team og fleksibilitet i forhold til oppgaver er nødvendig. Stillingen vil ikke endre seg over natten selvsagt, og det vil fortsatt være innenfor samme område som beskrevet.

Vår arbeidskultur

En uke i Oslo Business Region er aldri lik, og du møter masse mennesker i ulike roller. Akkurat nå er vi et team på 10 personer fra 5 land. Som organisasjon har vi ambisiøse mål, og vi samarbeider for å nå dem sammen. Vi pitcher ofte ideer og sparrer, og du tar del i avgjørelsene når vi velger aktiviteter. Vi er et vennlig og dynamisk team som brenner for det vi gjør. Vi har fleksible arbeidsdager, reiseforsikring, pensjon på 5% og vi har base i Oslo sentrum.

Ta kontakt!

Send CV and søknad til Siw Andersen, Administrerende Direktør i Oslo Business Region siw@oslobusinessregion.no.

For spørsmål, kontakt 99721004 (send gjerne SMS om jeg ikke tar telefonen)

Søknadsfristen er 20. april, og ikke nøl med å si fra om du tenker å søke før den tid.

“ I min jobb blir jeg utfordret hver dag og jobber med varierte oppgaver, ansvar og møter. Oslo har et av de raskest voksende startup økosystemene i Europa, og ta del i dette arbeidet og utvikle byens oppstartsscene er veldig givende. ”
– Tonje Ørnholt, Growth and Investment Manager